• Innovation is creativity with a job to doJohn Emmerling

O metodzie

W 1999 roku australijski inżynier i doradca biznesowy Roger La Salle stworzył i opatentował metodologię innowacyjnego myślenia La Salle Matrix Thinking™. W metodzie tej do innowacyjnego rozwoju produktów i usług używa się wielowymiarowej matrycy.

Dzisiaj metoda matrycowa z olbrzymim sukcesem wykorzystywana jest w 27 krajach, w tysiącach organizacji na całym świecie a teraz i w Polsce. Metodę wykorzystują takie firmy jak m.in. Deloitte, Goldman Sachs, General Electric, DuPont, Caterpillar i wiele innych.

DLACZEGO WARTO WYKORZYSTYWAĆ MYŚLENIE MATRYCOWE W POBUDZANIU INNOWACYJNOŚCI

Opublikowany w 2013 roku Global Innovation Index wskazuje, że Polska pod względem wprowadzania innowacji znajduje się na odległym 49 miejscu. Polskę wyprzedzają nie tylko wysoko rozwinięte kraje jak USA czy Niemcy ale także większość krajów Europy środkowej jak Rumunia czy Bułgaria. Dlaczego tak się dzieje? Jednym z powodów jest brak kultury, narzędzi i technik przygotowywania i wdrażania innowacji.

map

Misja firmy

Misją La Salle Matrix Thinking Poland™ jest stałe podnoszenie konkurencyjności organizacji i przedsiębiorstw poprzez inspirowanie do wprowadzania i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

MATRYCA INNOWACYJNEGO MYŚLENIA – ŹRÓDŁA WZROSTU I KATALIZATORY

Podstawą Matrycy Innowacyjnego Myślenia Innovation Matrix Thinking™ jest unikalna kombinację dwóch elementów: „Źródła wzrostu (Seeds) i Katalizatory (Catalyst)”.

Źródła wzrostu (Seeds)
Źródła wzrostu to zdefiniowane procesy, którymi możemy poddać produkt lub usługę aby uzyskać efekt zmiany. Są to m.in. dodanie akcesoriów i nowych opcji, udoskonalenie kanału sprzedaży, dodanie produktów/ usług komplementarnych, itd.

Katalizatory (Catalyst)
Katalizatory to zdefiniowane elementy pobudzające do kreatywnego myślenia o Źródłach wzrostu. Są to m.in. redefinicja problemu, nowy materiał, odwrócenie funkcji, obserwacja cyklu życia produktu, etc.

 

MATRYCE INNOWACYJNEGO MYŚLENIA – RODZAJE MATRYC

We współczesnych firmach i organizacjach mamy do czynienia z jednej strony z produktami a z drugiej z usługami. Dodatkowo te produkty i usługi znajdują się na różnym poziomie rozwoju. Dlatego też, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom przygotowane zostały dedykowane matryce:

 • Matryca Innowacyjności do rozwoju istniejących produktów Innovation Matrix©
 • Matryca Szans do tworzenia nowych produktów Opportunity Matrix©
 • Matryca Procesu Innowacji Process Innovation Matrix©
 • Matryca Innowacyjności do rozwoju usług Service Innovation Matrix©
 • Ogólna Matryca Innowacyjności, personalizowana na konkretne potrzeby General Innovation Matrix©

 

MATRYCA INNOWACYJNOŚCI – INNOVATION MATRIX™

Jedną z matryc wykorzystywanych podczas warsztatów innowacyjnego myślenia jest Matryca Innowacyjności – Innovation Matrix™.
Dzięki wykorzystaniu tej matrycy, która specjalnie dedykowana do sytuacji w których konieczny jest systematyczny rozwój produktów otrzymujemy szereg praktycznych inspiracji, gotowych rozwiązań i kierunków rozwoju.

 

PROGRAM WARSZTATÓW

Szczegółowy zakres merytoryczny oraz dydaktyczny warsztatów zostanie opracowany w oparciu o informacje i dane uzyskane z analizy potrzeb szkoleniowych. Na tej podstawie będziemy mogli stworzyć wysoce zindywidualizowany program dostosowany do specyfiki pracy i zadań grupy docelowej programu oraz dobrać rodzaj Matrycy Innowacyjnego Myślenia. Poniższy program jest więc ogólnym zakresem merytorycznym warsztatów.

Przed warsztatem:

 • Analiza innowacyjności organizacji: IBSA Workforce Innovation Survey Tool

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do tematyki innowacji
 • Definicja innowacji: co to jest innowacja
 • Wyniki kwestionariusza IBSA Workforce Innovation Survey Tool
 • Typy i rodzaje innowacji

Metoda: Matryca Innowacyjnego Myślenia™: Innovation Matrix Thinking™

 • Wprowadzenie do metody Innovation Matrix Thinking™: Źródła wzrostu (Seeds) i Katalizatory (Catalysts)
 • Struktura Matrycy Innowacyjnego Myślenia i przykłady zastosowania w praktyce

Rodzaje Matryc i przykłady zastosowań

 • Matryca Innowacyjności do rozwoju istniejących produktów Innovation Matrix©
 • Matryca Szans do tworzenia nowych produktów Opportunity Matrix©
 • Matryca Procesu Innowacji Process Innovation Matrix©
 • Matryca Innowacyjności do rozwoju usług Service Innovation Matrix©
 • Ogólna Matryca Innowacyjności, personalizowana na konkretne potrzeby General Innovation Matrix©

Prototyping

 • Czym jest prototyping?
 • Analiza i wybór rozwiązań stworzonych dzięki matrycy
 • Metody testowania rozwiązań

Podsumowanie

 • Przykłady wdrożeń innowacji
 • Stworzenie planów działań

Warsztaty praktyczne
Podczas warsztatów opracowane zostaną innowacyjne rozwiązania dla konkretnych produktów lub usług z wykorzystaniem Matrycy Innowacyjności.
Aby pobudzić kreatywne myślenie uczestników, warsztaty wzbogacone są o techniki pobudzające kreatywne myślenie a także studia przypadków firm.

 

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE BADANIE INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI

W ramach warsztatów lub programu doradczego przeprowadzone zostaje badanie innowacyjności organizacji z wykorzystaniem kwestionariusza IBSA Workforce Innovation Survey Tool. Kwestionariusz opracowany został przez IBSA Innovation Business & Skills Australia, międzynarodową organizację badawczą zajmującą się badaniem innowacyjności przedsiębiorstw i organizacji.

Wyniki uzyskane z kwestionariusza pomagają poszczególnym osobom biorącym udział w programie w określeniu ich mocnych i słabych stron w zakresie umiejętności innowacyjnych, co z kolei pomaga we wprowadzeniu odpowiednich działań korygujących.
Dodatkowo wyniki kwestionariusza pomagają
pracodawcom i menedżerom HR w stworzeniu wysoce innowacyjnych miejsc pracy poprzez dobór odpowiednich ludzi do istniejących stanowisk oraz w opracowaniu sesji szkoleniowych służących podniesieniu określonych umiejętności innowacyjnych wśród obecnych pracowników.